Toggle Nav
Logo

Algemene Voorwaarden

Belloya Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Belloya: onderdeel van de B.V. handelend onder de naam Belloya B.V.
1.2 Website: www.belloya.com
1.3 Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Belloya.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Belloya en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Klant en Belloya gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
1.6 Dag: kalenderdag.
1.7 Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.

Artikel 2. Identiteit van Belloya

Belloya (onderdeel van de B.V. handelend onder de naam Belloya B.V.)
Bezoekadres: Flevolaan 27C, 1382 JX Weesp. (Bezoeken alleen op afspraak) Retouradres: Flevolaan 27C, 1382 JX Weesp
E-mailadres: klantenservice@belloya.com  
KvK-nummer: 52610349
BTW-identificatienummer:  NL850520137B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Belloya zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Belloya slechts bindend, indien ervoor zover deze door Belloya uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 4. Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Belloya gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. De kleur van de foto kan afwijken van de werkelijke kleur van het artikel. Dit kan voorkomen door de beeldscherminstellingen van de Klant. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Belloya niet.

Artikel 5. De overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Belloya onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Belloya passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Belloya daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 Belloya kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Belloya op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is de Klant gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6. Herroepingsrecht bij levering van producten

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De ontbinding van de Overeenkomst vindt plaats op kosten van Klant. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
6.2 Tijdens de herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de Klant het product wenst te behouden. Indien de Klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de Klant het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Belloya retourneren, conform de door Belloya verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6. 3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Belloya, Postbus 27C, 1382 JX Weesp, e-mail: klantenservice@belloya.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier (6.4) voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
6.4 Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen) Aan Belloya, Postbus 27C, 1382 JX, Weesp klantenservice@belloya.com: Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bekijk hier een uitgebreide omschrijving van de ruil- & retour procedure

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Belloya dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de retourzending of herroeping, terugbetalen. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval worden u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingrecht

8.1 Indien de Klant niet over een herroeping recht beschikt, kan dit door Belloya alleen worden uitgesloten indien Belloya dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
8.2  Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken

Artikel 9. De prijs

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en eventuele andere heffingen welke van overheidswege opgelegd kunnen worden meegerekend.
9.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
9.3 Een Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Belloya. Belloya is gerechtigd bestellingen gemotiveerd te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd (bijvoorbeeld i.v.m. eerdere fraude, een kredietcheck en/ of een notatie op de zwarte lijst), deelt Belloya dit mee binnen vier (4) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 10. Conformiteit en Garantie

10.1 Belloya staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 Een door Belloya, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Belloya jegens Belloya kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
10.3 Klachten en/of opmerkingen m.b.t. de online bestelling kunnen rechtstreeks worden gericht aan Belloya via het contact formulier op de Website.
10.4 Ingediende klachten en/of opmerkingen worden, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een reactie een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Belloya binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11. Levering en uitvoering

11.1 Belloya zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
11.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
11.4 Indien Belloya de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan in kennis. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Klant krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
11.5 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat de Klant de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Klant heeft in dit geval echter geen recht op eventuele schadevergoeding.
11.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Klant bij Belloya, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten die retour gestuurd bij, berust tot het moment van bezorging aan Belloya bij de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12. Betaling

12.1 De producten staan geïndiceerd in Euros, inclusief btw, exclusief verzendingskosten.
12.2 Betaling is mogelijk via Visa/Mastercard/Bancontact/Klarna
12.3 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Belloya te melden.
12.4 Om een veilige online betaling en de veiligheid van de Klant zijn persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. De Klant heeft hiervoor geen speciale software nodig. De Klant herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van zijn browser.
12.5 Voor Creditcard betalingen wordt er een extra toeslag berekend van 1,78%.

Artikel 13. Ruil- & Retourprocedure

13.1 Belloya beschikt over een voldoende bekendgemaakte retourprocedure klik hier voor een uitgebreide omschrijving van de retour procedure van bestellingen uit de Webshop van Belloya.
13.2 Indien de Klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Klant het recht het product binnen 25 dagen na aflevering aan Belloya te retourneren. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de Klant het product wenst te behouden.
13.3 Indien de Klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de Klant het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking, inclusief bijbehorende labels aan Belloya retourneren, conform de door Belloya verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
13.4 Belloya zal binnen 14 dagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op de bankrekening van de Klant terugstorten via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de betaling is uitgevoerd. Wanneer dit gebeurd, krijgt Klant een email om te bevestigen dat de retour volledig verwerkt is.
13.5 Belloya heeft het recht om kosten te rekenen voor het strijken, stomen, herverpakken van geretourneerde artikelen die zodanig ernstig zijn gekreukd, verfrommeld of ondeugdelijk verpakt, dat deze niet direct opnieuw verkocht kunnen worden. Maximale kosten zijn €8,50 per artikel.

Artikel 14. Overmacht

Belloya heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Belloya gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Belloya kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15. Privacy

Belloya zal gegevens van de Klant niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor Belloya te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van de privacy statement. Door een bestelling te plaatsen, geeft de Klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. 

Artikel 16. Diversen

16.1 Indien aan Belloya schriftelijk opgave wordt gedaan van een adres, is Belloya gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij aan Belloya schriftelijk opgave is gedaan van een ander adres waar naar de bestellingen dienen te worden gezonden.
16.2 Wanneer door Belloya gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. Er kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Belloya deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
16.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Belloya in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Belloya vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Een verandering laat de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden onverlet.
16.4 Belloya is bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Amsterdam, september 2020

Download de algemene voorwaarden hier

Ontvang onze nieuwsbrief